Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

Validering examens mbo

29 augustus 2016

GOC volgt voor de onderwijsinstellingen de ontwikkelingen over validering van examens op de voet. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven over de nieuwe maatregel omtrent deze examenvalidering, die de minister eind juni heeft genomen.

Kaders externe validering
Begin dit jaar heeft Eric Jongepier van het ministerie van OCW de opdracht gekregen  om een Advies uit te brengen voor de kaders van externe validering. Dit advies houdt  rekening met de gewijzigde context: de collectieve afspraken in de Examenagenda, bedrijfstakgroep‐projecten, waarbij gezamenlijk examens worden ontwikkeld en het positieve oordeel van inspectie over de exameninstrumenten.

Examenagenda
Om de kwaliteit van examinering in het mbo te verbeteren hebben de mbo-scholen de Examenagenda mbo 2015-2020 opgesteld en een aantal afspraken vastgelegd met de minister OCW.

In de examenagenda is afgesproken dat indien scholen in eigen beheer (zelf of samen met anderen) exameninstrumenten ontwikkelen, zijn dit doen volgens de vijf mbo-brede criteria voor construeren en vaststellen, te weten:

1. Wettelijke kaders, kwalificatiedossier en standaarden zijn uitgangspunt bij de constructie en vaststelling.
2. Scholen en bedrijfsleven zijn aantoonbaar betrokken.
3. Onafhankelijkheid is gewaarborgd tussen constructie en vaststellingsproces.
4. Systematisch werken volgens vastgestelde processen.
5. Constructeurs en vaststellers hebben inhoudelijke expertise en handelen professioneel.


Scholen hebben de keuze uit 3 routes
Externe validering van alle zelf of samen geconstrueerde exameninstrumenten lijkt een complex traject te worden. Daarom is gekozen voor 3 routes om de kwaliteit te waarborgen. De scholen mogen zelf per kwalificatie een route kiezen.  Deze keuze moet worden verantwoord in het zogenoemde valideringsplan.

Route 1: inkoop van exameninstrumenten bij een gecertificeerde examenleverancier.
Route 2: zelf construeren van exameninstrumenten volgens de complete set van collectieve afspraken.
Route 3: zelf construeren van exameninstrumenten niet volgens de set van collectieve afspraken en daarmee met verplichte externe validering.

Rating kwalificaties route 2
In het kader van route 2 is een overzicht gemaakt van de rating van de 487 kwalificaties. Er is een aantal indicatoren die de complexiteit van een kwalificatie bepalen. Een analyse van deze indicatoren leidt tot het indelen van de kwalificaties in een bepaalde rating: A weinig complex, B complex, of C zeer complex.
Kwalificaties, waarbij inkoop mogelijk is en servicedocumenten beschikbaar zijn, vallen in rating A.
Kwalificaties, die in een brede beroepencontext uitgevoerd worden, vallen in rating B.
Is de kwalificatie nieuw of gedeeltelijk nieuw, wordt hij standaard toegepast en wordt die uitgevoerd in een brede context, dan is er juist een verzwaring van de aandacht voor die kwalificaties en vallen deze in rating C.

Voor kwalificaties met een C rating is het vervolgen van route 2 niet mogelijk. De onderwijsinstelling heeft de mogelijkheid het product zelf te ontwikkelen en het extern te laten valideren en daarmee voor route 3 te kiezen.Of (als dat mogelijk is) alsnog over te gaan op inkoop bij een gecertificeerde instantie en daarmee voor route 1 te kiezen.

Tijdplanning
Wat betreft de invoering van de afspraken rondom validering en certificering zal er sprake zijn van een overgangsjaar. Op 1 augustus 2016 zijn er namelijk nog geen conform de norm gecertificeerde instanties en kunnen zelf ontwikkelde producten niet extern gevalideerd worden bij een daarvoor aangewezen autoriteit.

Op de site valideringexamens wordt alles nog eens inzichtelijk gemaakt met behulp van videofilmpjes.