Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

Kwalificaties voor experiment met cross-over in mbo

Hoofdpunten uit het ontwerpbesluit en antwoorden op de kamervragen hierover
 

Voorwaarden cross-over kwalificatie
 1. De cross-over kwalificatie is opgebouwd uit delen van bestaande kwalificaties uit twee of meer domeinen. Geput moet worden uit bestaande kwalificaties! Hier kunnen niet zomaar nieuwe dingen aan toe worden gevoegd,
 2. De cross-over kwalificatie bevat het geheel van bekwaamheden die een gediplomeerde van de daarop gebaseerde experimentele opleiding kwalificeren voor het functioneren in een beroep of een groep van samenhangende beroepen. De cross-over kwalificatie kent inhoudelijke samenhang.
 3. De cross-over kwalificatie is niet noodzakelijk indien voor een beroep een opleiding kan worden vormgegeven op basis van een bestaande kwalificatie, al dan niet in combinatie met keuzedelen.
  Bij een cross-over moet er dus sprake zijn van meer dan 15% van beide kwalificaties waaruit geput wordt.
 4. De cross-over kwalificatie heeft arbeidsmarktrelevantie.
 5. De experimentele opleiding is een opleiding die wordt aangeboden in de beroepsopleidende leerweg of de beroepsbegeleidende leerweg.
 6. De experimentele opleiding is niet tegelijkertijd betrokken bij een experiment in de zin van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022 of het Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl.
 7. De instelling heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een of meer bedrijven, waarin onder meer is overeengekomen dat voor deelnemers aan de experimentele opleiding voldoende praktijkplaatsen beschikbaar zullen zijn, die voor opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg worden aangeboden tegen een marktconforme beloning.
 8. Een instelling neemt met maximaal 10 experimentele opleidingen deel aan het experiment.
 9. De instelling voorziet in een terugvaloptie, waardoor deelnemers tussentijds kunnen uitstromen naar een andere verwante opleiding.

 
Te verstrekken informatie bij aanvraag

1. Een beschrijving van de cross-over kwalificatie, waarbij wordt vermeld:

 • 1°. de naam van de cross-over kwalificatie en de daaruit voortvloeiende naam van de opleiding;
 • 2°. op welke domeinen de cross-over kwalificatie betrekking heeft;
 • 3°. uit welke bestaande kwalificaties en daarbinnen uit welke delen de cross-over kwalificatie wordt samengesteld;
 • 4°. op welke leerweg of leerwegen de kwalificatie is gericht;
 • 5°. op welke soort opleiding, de kwalificatie is gericht;
 • 6°. op welk beroep of groep van beroepen de kwalificatie is gericht;

2. Welke keuzedelen bij de cross-over kwalificatie behoren;
3. Een toelichting op de arbeidsmarktrelevantie van het beroep waarop de kwalificatie is gericht;
4. Een samenwerkingsovereenkomst met één of meer bedrijven, waaruit blijkt dat in de regio behoefte is aan de cross-over kwalificatie en dat in dat kader de benodigde praktijkplaatsen worden gegarandeerd.
5. De terugvalopties voor de deelnemer die voortijdig uitstroomt uit de experimentele opleiding;
6. Een inschatting van het aantal cohorten en het aantal deelnemers dat de instelling verwacht in te schrijven per cohort.
7. Ten behoeve van de eindtoets geeft de instelling informatie over de uitwerking van de cross-over kwalificatie, conform het model en toetsingskader. De beoordeling van de aanvraag is gesplitst in een ingangstoets en een eindtoets.
 
Afwijzing of beschikking
Indien de minister de aanvraag afwijst op grond van de ingangstoets, wordt de desbetreffende beschikking binnen negen weken afgegeven nadat de informatie is verstrekt, of verstrekt had moeten worden.
Indien de minister een beschikking afgeeft, zal dit uiterlijk op 1 april zijn, voorafgaand aan het studiejaar waarop de cross-over kwalificatie betrekking heeft. Deze beslistermijn kan met vijf weken worden verlengd.
Na toezegging opname in het Crebo systeem.

Het volledige besluit is te vinden op de website van de rijksoverheid.
 

 

Kamervragen 

De minister heeft kamervragen over het ontwerpbesluit van de SP, PVDA en VVD beantwoord. Uit het volledige bestand zijn hieronder de hoofdpunten gefilterd. 

 1.  Door de VVD wordt gevraagd of het niet mogelijk is om regionale accreditatiepanels zoals in het hoger onderwijs te gebruiken, voor het toetsen van deze opleidingen. De minister vind dat onafhankelijke toetsing essentieel is. Gezien de expertise van de SBB, zegt ze, mbt de kwalificatiestructuur en de keuzedelen krijgt de SBB de rol van het toetsen! De regio krijgt in de aanvraagprocedure een belangrijke rol zegt ze.
 2. Er wordt een model en toetsingskader gemaakt en bij ministeriele regeling vastgesteld. Uitgangspunten hiervoor zijn de normen die ook gelden voor een reguliere kwalificatie.
 3. Het verschil met een ‘normale kwalificatie route’ is dat nu het initiatief ligt bij de onderwijsinstelling, samen met het regionale bedrijfsleven.
 4. Er moet een garantie zijn van praktijkplaatsen en een terugvaloptie.
 5. In verband met focus en beheersbaarheid van het experiment, mag alleen de onderwijsinstelling die expliciet toestemming is verleend, een experimentele opleiding verzorgen. Aanvragers van vergelijkbare cross over kunnen met elkaar in contact worden gebracht om krachten te bundelen. Eveneens staat het onderwijsinstellingen vrij om eveneens een aanvraag in te dienen, gericht op dezelfde cross over kwalificatie.
 6. Een aanvraag die betrekking heeft op studiejaar 2017-2018 kan worden ingediend van 1 augustus tot en met 15 september 2016. De beschikking voor de opleiding wordt uiterlijk op 1 april 2017 gegeven door de minister.

Het volledige document is te vinden op de website van de rijksoverheid.