Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Klik hier om deze melding te verbergen

GOC ondersteunt scholen bij ontwikkeling examens

01 juni 2017

De onderwijskundigen van GOC ondersteunen de scholen onder andere bij de ontwikkeling van examens voor kwalificatiedossiers en keuzedelen. Om welke dossiers en keuzedelen het gaat, lees je hieronder. De stand van zaken rond de externe validering volgen wij hierbij op de voet.

a)  Ondersteuning bij ontwikkeling examens kwalificatiedossiers en keuzedelen

Op een voordelige en kwalitatief goede wijze ontwikkelen wij examens voor de creatieve kwalificatiedossiers. In samenwerking met een aantal ROC’s is GOC op dit moment bezig met de ontwikkeling van examens voor de kwalificaties Mediavormgever, Mediamanager en twee kwalificaties DTP. Binnenkort wordt gestart met de ontwikkeling van de examens voor drie kwalificaties van Signmaking en vier kwalificaties van AV-productie.
Heb je vragen hierover of ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van andere examens, neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

b)  Beroepsgerichte keuzedelen, in te kopen bij GOC

GOC is bezig met het ontwikkelen van examens voor een aantal beroepsgerichte keuzedelen voor de creatieve opleidingen. De examens zijn na de ontwikkeling in te kopen door scholen. Uiteraard volgen we de route die voor validering noodzakelijk is. Gestart wordt met het ontwikkelen van de keuzedelen:
 • Animatie (gekoppeld aan dossier Mediavormgever)
 • Audiovisueel vormgeven (gekoppeld aan dossier Mediavormgever)
 • Audiovisuele techniek (gekoppeld aan dossier Mediavormgever)
 • Interaction design (gekoppeld aan dossier Mediavormgever)

Na de zomer gaan we verder met de ontwikkeling van andere vakgerichte examens voor keuzedelen binnen onze sector. Mocht er behoefte zijn aan specifieke beroepsgerichte keuzedelen, dan horen wij dat graag van je.

c)  Vakgerichte examens keuzedelen in opdracht van scholen ontwikkelen

Daarnaast ontwikkelt GOC in opdracht van scholen examens voor de keuzedelen. Deze examens zijn na afronding eigendom van de scholen die aan het ontwikkeltraject deelnemen. Het gaat om:

 • Corporate design  (o.a. gekoppeld aan dossier Mediavormgever)
 • Nieuw Radioformat maken (gekoppeld aan dossier Mediaredactie)
 • Marketing-communicatie (gekoppeld aan dossier Mediamanagement)
d)  Ondersteuning CIBAP bij examinering

GOC gaat Cibap verder ondersteunen bij het ontwikkelen van examens voor de dossiers en voor de keuzedelen. Ook adviseert GOC Cibap op het gebied van beoordeling.

e)  Stand van zaken externe validering


GOC heeft eind maart een informatiebijeenkomst bijgewoond van de NRTO waarin onder andere is ingegaan op de ontwikkelingen rond externe validering. De informatie die we daar gehoord hebben, delen we hierbij.

Er zijn drie routes om te komen tot een valide examenproduct:
Route 1: Inkopen examen bij gecertificeerde instantie
Route 2: Zelf maken van examens binnen de collectieve afspraken
Route 3: Examenproduct aanbieden voor externe validering

Een aantal punten die we tijdens deze bijeenkomst gehoord hebben, kunnen we alvast delen. Echter er is nog veel in ontwikkeling. We houden je de komende tijd hiervan op de hoogte:
 • Wat betreft route 1: De examenleverancier wordt door een certificerende instantie gecontroleerd op de kwaliteit van het examenproduct en het proces van ontwikkelen, onderhouden en distribueren van de examenproducten. Aanvragen om in aanmerking te komen voor het  keurmerk examenleverancier kunnen vanaf begin volgend jaar worden ingediend. Het streven is om in april 2018 te starten met het certificeringstraject.
 • Bij route 2 is geen externe betrokkenheid om te komen tot een valide product. De NRTO en MBO Raad borgen dat de leden zich houden aan de collectieve afspraken. Hoe dit verder in zijn werk gaat, wordt momenteel onderzocht.
 • De validiteit van het examenproduct, dat is ontwikkeld in route 2, is niet zomaar overdraagbaar (dus te verkopen) aan andere scholen die niet deelgenomen hebben aan het constructieproces in route 2. Dit kan alleen als de scholen, die hebben deelgenomen, een rechtspersoon als examenleverancier oprichten, vervolgens kunnen de examenproducten uit route 2 worden verkocht aan derden (die dan dus route 1 volgen).
 • Wat betreft route 3: De komende tijd worden ook instanties gezocht die examenproducten extern kunnen valideren.
Overgangsperiode tot 1 augustus 2018
De overgangsperiode duurt tot 1-8-2018. Voor de invoerdatum geldt een datumbenadering, geen cohortbenadering. Alle dossier examens uit de herziene kwalificatiestructuur moeten voor die tijd gevalideerd zijn. Als er veel tijd nodig blijkt om bestaande examenproducten te valideren, wordt de invoerdatum opgeschort. Voor keuzedelen geldt de externe validering (nog) niet.

f)  Norm voor valide examenproducten

Er wordt momenteel gewerkt aan een norm die onder alle 3 de routes ligt, die leiden naar valide examenproducten.

De norm is opgebouwd uit vier elementen:
 1. producteisen examenproduct: eisen aan het individuele examenproduct
 2. proceseisen examenproduct: eisen aan de processen op basis waarvan examenproduct tot stand komt
 3. proceseisen organisatie: eisen aan de werkwijze (processen) van de instantie (organisatie) die de examenproducten ontwikkelt
 4. organisatie-eisen: eisen aan de organisatie-inrichting  van de instantie die de producten ontwikkelt.
  Voor meer informatie over de valide norm voor examenproducten, klik hier.

g)  Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017


De Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017. GOC kan je adviseren over de te behalen kwaliteitsdoelen en ambities. In de regeling is bepaald dat de examenkwaliteit van elke mbo-opleiding moet voldoen aan de drie standaarden:

1. De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering

De instelling moet er voor zorgen dat bij elke aangeboden opleiding de examencommissie zorg draagt voor deugdelijke diplomering, de borging van de examenkwaliteit en van de deskundigheid van examenfunctionarissen, het beroepenveld betrokken is bij de examinering. En het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie moet voldoende gewaarborgd zijn door het bevoegd gezag.

2. Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen

De instelling moet er voor zorgen dat bij elke aangeboden opleiding het exameninstrumentarium de eisen van de kwalificatie dekt, zoals aangegeven in het kwalificatiedossier. Dat geldt ook voor de eisen van het keuzedeel, indien van toepassing. Het exameninstrumentarium heeft een passende taakcomplexiteit en doet recht aan de kerntaken, werkprocessen en overige vereisten uit het kwalificatiedossier en die van de keuzedelen. De examenvormen zijn afgestemd op de exameninhoud. Het exameninstrumentarium is voorzien van een beoordelingsvoorschrift dat objectieve beoordeling mogelijk maakt en een cesuur heeft die ligt op het niveau waarop de deelnemer aan de eisen voldoet.

3. De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk

De instelling moet er voor zorgen dat bij de examinering van elke aangeboden opleiding sprake is van adequate voorlichting, gelijkwaardige afnamecondities en beoordelingen, en van afname van onderdelen van het examen in de beroepspraktijk. Beroepspraktijk betekent op de werkvloer van het toekomstig beroep of een realistische simulatie daarvan.
In de Examenagenda mbo 2015–2020 zijn afspraken vastgelegd van de instellingen, vertegenwoordigd door respectievelijk de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de verdere verbetering van de kwaliteit van de examinering. De examenagenda bestaat uit activiteiten op drie lijnen: lijn 1 exameninstrumenten op orde, lijn 2 examenprocessen in control, lijn 3 professionaliteit op orde. De instellingen zetten zich hier voor in en spreken elkaar waar nodig aan op de naleving van de afspraken.